Welkom op de website van de Gelote Burgerraad in Amersfoort

De Gelote Burgerraad is een nieuwe manier om inwoners van Amersfoort te betrekken bij het besturen van de stad.

Gelote burgers overleggen samen over verschillende vraagstukken die in de stad spelen, vormen daar een oordeel over en nemen een besluit.

De komende jaren gaan we samen met de gemeente  aan de slag om een Gelote Burgerraad werkend te krijgen.

Amersfoort gaat voor de Gelote burgerraad!

Vandaag heeft de Amersfoortse Gemeenteraad ingestemd! De afgelopen tijd hebben we hiervoor een voorstel gemaakt met een brede groep gemeenteraadsleden, wethouder en met hulp van de griffie. Een enorme meerderheid van de gemeenteraadsleden heeft vandaag vóór dit...

Hoe ziet dat er straks uit in 2028?

Dat weten we natuurlijk niet precies, we gaan het samen ontwerpen en ontdekken. We hebben wel vast een folder gemaakt om te laten zien hoe we daar nu naar kijken. Klik hiernaast om die te bekijken.

Hoe werkt een gelote burgerraad?

Hieronder zie je een aantal onderdelen waaruit een gelote burgerraad kan bestaan, we gaan deze in Amersfoort stapsgewijs uitproberen, evalueren en verbeteren.

Agenderen: waarover besluit de burgerraad?

De thema’s waar de gelote burgerraad over besluit worden door zowel burgers als door de gemeente voorgedragen.

Een agendawerkgroep maakt op basis van een aantal criteria een keuze uit vraagstukken voor de komende burgerraadronde. De vraagstukken moeten daarvoor uitgewerkt worden in concrete plannen.

Inventariseren

Voor elk gekozen vraagstuk bestaan vele oplossingen en kunnen meerdere plannen worden ontwikkeld. In deze tweede fase kan iedereen input leveren, ook mensen die een bepaald belang hebben bij een onderwerp. Dit kunnen inwoners zijn, maar ook bedrijven, belangenverenigingen, maatschappelijke stromingen enz.

De inbreng kan in de vorm van een analyse, een zienswijze of zelfs een compleet uitgewerkt plan. Zo kunnen verschillende kanten van een bepaald vraagstuk worden belicht en wordt maximaal gebruik gemaakt van alle aanwezige kennis in de stad. Er is geen maximum aan het aantal inzendingen of aan de groepsgrootte.

De discussiewerkgroep (zie het volgende hoofdstuk) gaat hiermee aan de slag. Ze maakt een overzicht van alle standpunten en invalshoeken. Daarmee is voor iedereen duidelijk hoe verschillende mensen in de stad naar het onderwerp kijken. Deze inventarisatie wordt gepubliceerd en met alle inzenders gedeeld. Dan komt er een tweede ronde waarbij iedereen aanvullingen en op- of aanmerkingen bij de inventarisatie kan insturen.

Wikken en wegen: de discussiewerkgroep

Vraagstukken kunnen op veel manieren worden opgelost. Elk plan heeft wel voor- en nadelen. Daarom is het belangrijk dat ideeën bediscussieerd en met elkaar vergeleken worden. Dan kun je verschillende opties wegen. Soms kunnen deze worden samengevoegd. Vaak is ergens een compromis nodig tussen tegengestelde belangen. De discussiewerkgroep heeft als taak om alle inbreng uit de vorige fase te verwerken.

Nadat een vraagstuk is geagendeerd gaan de leden van de discussiewerkgroep zich daarin verdiepen aan de hand van de inventariatie uit de vorige fase. Ze kunnen zich daarbij laten informeren door experts. Dat kan bijvoorbeeld door inhoudelijke deskundigen, of door kenners van (eerdere) besluitvorming. Dat gebeurt in twee rondes.

In de eerste ronde worden alle ingestuurde zienswijzen en suggesties op een rij gezet, met elkaar vergeleken en waar mogelijk samengevoegd. De discussiewerkgroep doet een eerste poging om deze inventarisatie te vertalen in twee of meer voorstellen voor besluit. Dit tussenresultaat wordt gepubliceerd waarna iedereen in de stad er commentaar op kan leveren.

In een tweede ronde verwerkt de discussieraad alle commentaren en worden de plannen verder uitgewerkt tot besluitbare voorstellen. Deze voorstellen worden ingebracht in de besluitwerkgroep. Daar heeft de discussiewerkgroep nog één rol, die in het volgende hoofdstuk wordt uitgelegd.

Beslissen: hoe werkt dat ?

Het uiteindelijke besluit wordt genomen door een gelote besluitwerkgroep.

144 ingelote burgers komen één dag bij elkaar. Zij krijgen eerst de verschillende voorstellen voor de verschillende vraagstukken gepresenteerd door de discussiewerkgroep uit de vorige fase. De discussiewerkgroep licht de achtergronden en de beoogde effecten van de voorstellen toe.

De leden van de besluitwerkgroep kunnen vragen stellen over wat hen nog niet duidelijk is, maar er wordt geen discussie gevoerd. Dat is namelijk al eerder gebeurd, in de inventarisatiefase en in de discussiewerkgroep. Als voor alle deelnemers duidelijk is waaruit gekozen kan worden, vindt een stemming plaats. Het plan met de meeste stemmen wordt overgedragen aan een uitvoeringsorganisatie van de gemeente.

Ben je geïnteresseerd of wil je iets bijdragen? We horen graag van je!